Plate 1. Minado, all you can eat sushi.

July 26, 2011P692

Yum. #wwjce