Plate 2. Minado, all you can eat sushi.

July 26, 2011P696

Yum yum. #wwjce